TCU's Leadership

TCU's Leadership

SHI Qingwei

   Chairman of the University Council

LI Zhongxian

    Vice Chairman of the University Council        

    President

WANG Gang

   Vice Chairman of the University Council  

CUI Yali

Member of Standing Committee of the University Council  

    Vice President

ZHANG Guojian

Member of Standing Committee of the University Council  

WANG Zhongliang

        Vice President

CHEN Zhihua

Member of Standing Committee of the University Council  

     Vice President  

         Copyright ©2019 Tianjin Chengjian University.All Rights Reserved.
NO.26, Jinjing Road, Xiqing District, Tianjin 300384, China